Huis regelement NVO '24

Home / Huisregelement

Belangrijke info rondom NVO '24

Huisregelement NVO '24

Huis regelement Nacht Voor Oranje:

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementen locatie en het kopen van het kaartje gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van medewerkers van Nacht Voor Oranje of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Op het evenementen terrein is artikel 461 van het wetboek van strafrecht van toepassing. Indien de bezoeker zich niet houdt aan de huisregels, betekent dit schending van Artikel 461 en dient men het terrein te verlaten.

 

Algemeen:
Betreden van het festivalterrein is op eigen risico; Stichting Nacht Voor Oranje, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, op locatie. 

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren zijn verboden.

 

Leeftijd 18+:

  • 26 April:  Voor Nacht Voor Oranje editie 26 april geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Met de aankoop van een ticket op naam, wordt tevens bevestigd dat de betrokken persoon op 26 april 2024, 18 jaar of ouder is. Aangekochte tickets op naam van een persoon welke op 26 april 2024 jonger is dan 18 jaar, zullen als ongeldig worden aangemerkt en er zal daarbij geen restitutie plaatsvinden. Uitzondering op bovenstaande zijn de persoonlijk verstrekte kaarten buiten de ticketshop, waarbij men zich dient te melden bij de organisatie bij de entree van het evenemententerrein. 
  • Bezoekers zijn ten alle tijden verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) bij het binnen komen en gedurende de aanwezigheid op het terrein. Daarnaast is bij aanwezigheid op het terrein een polsband verplicht, welke wordt verstrekt als zijnde toegangsbewijs. 
  • 27 April:  Op koningsdag in het evenementen terrein toegankelijk voor alle leeftijden en geld enkel een 18+ leeftijd voor de alcoholische dranken.

 

Zero Tolerance drugsbeleid:
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de ‘’Zero Tolerance’’ regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. Tevens is het niet toegestaan om op drugs gelijkende middelen in het bezit te hebben. Bij de entree zal beveiliging aanwezig zijn, welke steekproefsgewijs controles zal uitvoeren op verboden middelen.

 

Toegang onder invloed:
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd.  Bij het constateren van het verstrekken van alcoholische dranken door personen van 18+ aan personen van 18-, worden alle betrokken personen verwijderd.

 

Opvolgen aanwijzingen en instructies:
Aanwijzingen en instructies van (beveiliging)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en zo nodig overdracht aan de politie. 

 

Diefstal en verlies:
Op het evenemententerrein zijn geen lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Nacht Voor Oranje is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de auto. 

 

Bonnen:
Drank, eten en merchandise kunnen worden betaald met hiervoor aangestelde bonnen. Bonnen zijn vooraf te bestellen via de ticketshop en tijdens het evenement verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant als met pinpas kan worden betaald. Eenmaal gekochte consumptiebonnen zijn alleen voor de betreffende editie geldig en restitutie is niet mogelijk.

 

Bandjes:

  • 26 April: Toegang tot het evenement is alleen mogelijk met een geldig Nacht Voor Oranje ticket. Na het scannen van de ticket krijgt de bezoeker een polsband als entreebewijs. Het polsbandje is tevens bewijs voor leeftijd 18- of 18+ en dient ten alle tijden in tact te worden gedragen. Personen op het terrein zonder (in tact) polsbandje en in overeenstemming met de ticket, zullen van het terrein worden verwijderd. . Het polsbandje dient zichtbaar gedragen te worden gedurende het evenement van 26 april.
  • 27 April: Bandjes worden, na leeftijdsverificatie aangeboden voor verificatie leeftijd 18+ en zijn noodzakelijk voor het kunnen halen van alcoholische dranken. De toegang tot het terrein is vrij voor alle leeftijden. Bij de entree wordt gewezen op het akkoord gaan met de vooraarden/huisregels bij het betreden van het terrein.  

 

Eten en drinken:
Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het evenemententerrein. Er zijn diverse eet- en drinkgelegenheden beschikbaar op het terrein. 

Daarnaast zijn er bij de toiletten aan zowel de dames als de herenzijde, 2 sanitaire punten met tevens de mogelijkheid tot het tappen van drinkwater.

Tijdelijk verlaten van terrein:
Het is niet mogelijk het terrein tijdelijk te verlaten zonder toestemming. Erin = erin, eruit = eruit. 

 

Toiletten:
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd. 

 

Foto, Video, geluidsopnamen:
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. 

 

Voorwerpen en objecten:
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

Parkeren/fietsstalling:
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. 

 

Geluidsniveau:
Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen. 

 

Roken:
In alle tenten, overkappingen in de directe omgeving van het podium en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht, maar hou rekening met andere bezoekers. Indien deze regels niet worden gevolgd kan een persoon de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder restitutie. 

 

Afval:
Houd rekening met de omgeving en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laten we samen streven naar een schone en opgeruimde festivalomgeving. 

 

Eigen Risico:
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Nacht Voor Oranje, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden. 

 

Overige situaties:
Bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook, zal de organisatie passende maatregelen nemen, waaronder de mogelijk om direct de betrokken persoon of personen te verwijderen van het evenementen terrein.

In andere situatie waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd en dient men het evenemententerrein direct te verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.